Cintorínske služby

Všetko, čo pre Vás môžeme spraviť.

Pod pojmom cintorínske služby sa rozumejú najmä tieto služby

 • Evidencia hrobových miest (nájomné zmluvy, objednávanie pohrebov, zmeny nájomcu hrobového miesta, nájomné)
 • Stavebné a kamenárske služby (výstavba a údržba hrobových miest, urnových hrobov a kolumbárií, aktualizácia údajov na pomníkoch urnových hrobov a epitafných doskách kolumbária)
 • Prevádzka a údržba príslušenstva cintorína a odpadové hospodárstvo cintorína

 

VÝKLAD VYBRANÝCH POJMOV

 1. NÁJOMNÁ ZMLUVA Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
 2. NÁJOMCA je osoba, s ktorou prevádzkovateľ cintorína uzavrel nájomnú zmluvu na hrobového  miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
 3. ÚMRTIE NÁJOMCU Po úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
 4. PREVOD NÁJOMNEJ ZMLUVY NA INÉHO NÁJOMCU, je možný v prípade ak:
 • nájomca hrobového miesta zomrel, alebo
 • nájomca chce nájom hrobového miesta previesť za svojho života na inú osobu. V tomto prípade je nutná prítomnosť nájomcu aj nového nájomcu a ich občianske preukazy na overenie totožnosti. Táto služba je s overením podpisov spoplatnená v zmysle platného cenníka.
 1. VÝPOVEĎ NÁJOMNEJ ZMLUVY V záujme obojstrannej spokojnosti a vzájomnej ústretovosti prevádzkovateľ pohrebiska upozorní nájomcu na povinnosť zaplatiť nájomné na ďalšie obdobie, pred uplynutím doby, na ktorú bolo zaplatené nájomné za hrobové miesto.

Prevádzkovateľ pohrebiska/prenajímateľ, nájomnú zmluvu vypovie ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za hrobové miesto.

 • Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu, pretože nájomca, ani po upozornení nezaplatil nájomné za hrobové miesto, je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené.
 • Prenajímateľ môže nájomcu upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy aj formou nálepky umiestnenej na príslušenstve prenajatého hrobového miesta.
 • V prípade, že prenajímateľ vypovie zmluvu, lebo nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za hrobové miesto, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
 • Nájomca je povinný vo výpovednej lehote na vlastné náklady odstrániť príslušenstvo hrobu a uvoľniť hrobové miesto. Ak nájomca vo výpovednej lehote neodstráni príslušenstvo hrobu, urobí tak prevádzkovateľ pohrebiska na náklady nájomcu a príslušenstvo hrobu odovzdá obci.
 • Upozornenie na výpoveď nájomnej zmluvy sa považuje za doručené po 18. dni od oznámenia doporučenej zásielky.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...