Cintorínske služby

Všetko, čo pre Vás môžeme spraviť.

Nájomné zmluvy a platnosť hrobového miesta

Základnou podmienkou nájmu hrobového miesta v zmysle § 21 zákona 131/2010 Z. z. je uzatvorenie nájomnej zmluvy k hrobovému miestu medzi prenajímateľom (t.j. prevádzkovateľom pohrebiska) a nájomcom a zaplatenie nájomného

Nájomca je osoba, s ktorou prenajímateľ cintorína uzavrel podnájomnú zmluvu na užívanie hrobového  miesta na pohrebisku.

Nájomná zmluva: je zmluva medzi prevádzkovateľom cintorína a nájomcom, ktorá ho oprávňuje užívať hrobové miesto.

Úmrtie nájomcu: pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy osoba blízka. Ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási, ako prvá. Prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy možno uplatniť do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

Prevod nájomnej zmluvy na iného nájomcu: prevod nájomnej zmluvy je možné previesť na iného nájomcu, ak nájomca hrobového miesta zomrel, alebo ak ho nájomca chce previesť za svojho života na inú osobu. V tomto prípade je nutná prítomnosť nájomcu aj nového nájomcu a ich občianske preukazy na overenie totožnosti. Táto služba je s overením podpisov spoplatnená v zmysle platného cenníka.

Výzva k zaplateniu nájomného : Prevádzkovateľ cintorína má zo zákona povinnosť najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti nájmu upozorniť podnájomcov, aby zaplatili nájomné za hrobové miesta na ďalšie obdobie. S touto činnosťou je spojené množstvo administratívnej práce, vyhľadávanie v centrálnej evidencii, vypísanie upozornenia, obálky a podanie na poštu. Sú s tým spojené aj určité výdavky, hlavne poštové. Aj napriek snahe prevádzkovateľa cintorína sa množstvo neprevzatých obálok s listami vracia správe pohrebiska, ktorá tieto odkladá a archivuje pre budúce možné reklamácie.