Rekviem s.r.o.

Na trhu pohrebných, cintorínskych a kremačných služieb pôsobíme už od roku 1990. Na základe výsledkov výberového konania sme v roku 1994 uzatvorili s mestom Košice nájomnú zmluvu na správu a prevádzku Verejného cintorína, Krematória a cintorína sv. Rozálie. Vďaka tomu máme v tejto oblasti bezkonkurenčne najbohatšie skúsenosti.

Od 1. júna 2018 sa aj aj v záujme maximálneho skvalitnenia poskytovaných služieb venujeme výhradne projektu „Južný cintorín“ v Košiciach.

 

Mapa prevádzky:

1.  Vedenie spoločnosti

  • Riadiace oddelenie vedenia spoločnosti
  • Ekonomické oddelenie

2.  Južný cintorín

  • Oddelenie evidencie hrobových miest (nájomné zmluvy, objednávanie pohrebov, prepisy, nájomné)
  • Stavebné a kamenárske služby (výstavba hrobových miest, urnových hrobov a kolumbárií)
  • Cintorínske služby (údržba a prevádzka cintorína)

 

Odborná príprava manažérov, predajcov aj operátorov sa neustále zvyšuje a posúva ich profesionálnu úroveň. Rastu profesionálnej úrovne pomáha účasť na výmene skúseností so zahraničnými i domácimi partnermi. Tiež účasťou na zahraničných aj domácich výstavách zameraných na pohrebníctvo, pohrebiská - cintoríny, záhradníctvo, stavebnú činnosť, kamenárstvo, informačné technológie a mnohé iné oblasti. Strojový park sa neustále obnovuje a zdokonaľuje podľa potrieb aktuálnej doby a trendov.

Služby sa poskytujú tradične a samozrejme na najvyššej úrovni. Empatický, odborný, ústretový a profesionálny prístup zamestnancov Rekviem s.r.o. oceňujú tisíce spokojných klientov. Rekviem s.r.o. neustále pracuje na sebazdokonaľovaní. Ustavičným zavádzaním rozličných noviniek do praxe je nespochybniteľným lídrom vo svojom segmente. Neúnavne uvádza do praxe nové trendy a formy v oblasti pohrebníctva, správy pohrebísk – cintorínov, prevádzky krematórií, stavebných činností na cintorínoch, kamenárskych prác a pod.. Rekviem s.r.o. poskytuje aj poradenskú činnosť súkromným, fyzickým aj právnickým osobám z oblasti pohrebných, cintorínskych a kremačných služieb na území celej Slovenskej republiky.

Už v úvode bolo naznačené, že v roku 2010 sme založili nový cintorín v susedstve Verejného cintorína a nazvali sme ho Južný cintorín. V júni 2011 po necelom roku od zaobstarania pozemku bol zahájený predaj prvých urnových hrobov a okienok kolumbária. Ide o unikátny projekt, ktorý na Slovensku nemá obdoby. Je to nový a moderný cintorín, na ktorom sa do praxe uvádzajú najnovšie poznatky z oblasti pohrebných, cintorínskych a kremačných služieb, cintorínskej architektúry, stavieb, záhradníctva. Ďalšou novinkou je skupina bezplatných doplnkových služieb, ako je užívanie siete vodovodných studničiek, bezbariérových komunikácií, stojanov na bicykle, oddychové zóny s lavičkami, požičiavanie náradia na údržbu hrobových miest, ako sú napr. krhly, metličky, lopatky a nádoby na separovaný zber odpadu. Prevratnou novinkou je aj to, že už od júna 2011 sa návštevník Južného cintorína môže prostredníctvom mobilného telefónu s prístupom na internet zorientovať priamo v teréne a nájsť hľadané hrobové miesto. Ďalšie novinky hlavne v oblasti informačných technológií na cintoríne ale aj iných oblastí sa pripravujú a postupne uvádzajú do praxe.

Mottom spoločnosti Rekviem s. r. o. sú profesionalita, inovácie a spokojnosť klientov.

"Čo dáva zmysel životu, dáva
zmysel i smrti."

Obdobie spojené s odchodom blízkych ľudí na večnosť je vždy veľmi ťažké. My si to veľmi dobre uvedomujeme a práve preto sme tu pre Vás. Od roku 1994 poskytujeme komplexné pohrebné služby, zabezpečujeme kvetinovú výzdobu a tiež čistenie hrobov. Smrť je jedinou istotou v tomto živote a preto myslite aj na to, čo príde po tom. 

Prázdny