Posviacka Južného cintorína


Príhovor konateľa spoločnosti Rekviem s.r.o. 
z príležitosti posviacky Južného cintorína

Milé dámy a vážení páni.
Dovoľte, aby som sa Vám v mene prevádzkovateľa Južného cintorína poďakoval za to, že ste prijali pozvanie na obrad posvätenia základného kameňa a cintorína. Zároveň Vás všetkých srdečne vítame.
Spoločnosť Rekviem s.r.o. začala svoju činnosť 3. novembra 1994. Nasledovalo pomerne ťažké obdobie rekonštrukcie pohrebných, cintorínskych a kremačných služieb nápravou chýb z minulosti. Bolo to však veľmi plodné obdobie sprevádzané odborným štúdiom cintorínskej problematiky doma i v zahraničí. Nadobudnuté skúsenosti sme postupne preniesli do praxe. Časom sa čoraz nástojčivejšie objavoval problém s nedostatkom vhodnej plochy pre urnový háj a kolumbárium. Mesto problém s nedostatkom miest na pochovávanie dodnes nevyriešilo. Dňa 12. apríla 2010 bol na ustanovujúcom valnom zhromaždení spoločnosti Rekviem s.r.o. schválený projekt  zriadenia Južného cintorína. Nebola to nová myšlienka. Uplynulo už okolo 15 rokov od prvých iniciatív zameraných na zriadenie cintorína v tejto lokalite. Napriek rozličným úvahám a zaujímavým technickým riešeniam, nik nenašiel odvahu na realizáciu tejto zaujímavej, ale aj riskantnej myšlienky. Najzložitejším problémom bolo nájsť kompromisné riešenie pre vznik dôstojného miesta posledného odpočinku zachovaním primeraného komfortu pre klientov a naplnením očakávaní investora. Preto sme veľmi radi a sme aj primerane hrdí na to, že už po 14. mesiacoch od schválenia projektu valným zhromaždením bola začatá prevádzka Južného cintorína a uložené prvé urny s popolom. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na príprave, projektovaní a realizácii diela, osobitne p. Erikovi Haľkovi – majiteľovi firmy Rebuild s.r.o. za rýchlu, kvalitnú a flexibilnú realizáciu projektu, Vám našim klientom za dôveru, ktorou ste nás  poctili uzatvorením prvých nájomných zmlúv a otcom Saleziánom za ich podporné modlitby. Záverom chceme vysloviť presvedčenie, že vynaložíme všetko naše úsilie, aby sa projekt zrealizoval v celom jeho rozsahu pre úžitok všetkých zúčastnených strán. Teraz prosím duchovného otca Don Pavla Dršku o vykonanie obradu posviacky.

Prázdny