Kremácia

S úctou a rešpektom

Slovo kremácia pochádza z latinského pojmu  c r e m a r e,  čo znamená spáliť.  Kremácia sa preto realizuje v krematóriu.  Prvá kremačná spoločnosť na Slovensku začala existovať niekedy okolo roku 1918, teda na sklonku prvej svetovej vojny.  Krematórium v Bratislave, ako prvé na Slovensku zahájilo prevádzku v roku 1969.  Myšlienka spopolňovania telesných pozostatkov nebola na Slovensku príliš obľúbená.  V bývalom  Česko - Slovensku boli zo 17 krematórií,  iba tri na území dnešného Slovenska a to: v Bratislave, Banskej Bystrici a od roku 1982 aj v Košiciach. Dodnes k nim pribudli ďalšie krematóriá v Žiline,  Nových Zámkoch,  Nitre a Leviciach.

Slovensko mení postoj k pohrebným obradom. Čoraz viac ľudí sa necháva spopolňovať.  V niektorých mestách dokonca počet kremácií prevyšuje tradičné pohreby. Medzi mestom a dedinou existuje určitý rozdiel v prístupe ku kremácii. Vo väčšine krematórií je preto spopolňovanie stále doménou mestského obyvateľstva. Čoraz viac sa však pridávajú aj ľudia z dedín.  Rímskokatolícka cirkev tiež zmenila svoj dávny odmietavý postoj ku kremácii. „Na Slovensku to problém nie je“, podľa hovorcu KBS: „výkon katolíckych pohrebných obradov v krematóriách je dennou praxou. Podobne sa ku kremácii stavajú aj gréckokatolíci.“

Rekviem, pohrebné, cintorínske a kremačné služby s.r.o. sa okrem iných aktivít venuje kremačnej problematike už od roku 1994 a má bohaté skúsenosti v oblasti prevádzky krematória. V priebehu 18 rokov od svojho vzniku prechádza rôznymi vývojovými štádiami a výsledkom inovačných procesov je súčasná úroveň prevádzkovania už tretej generácie kremačných zariadení. V snahe o skvalitnenie a zefektívnenie svojej činnosti udržiava čulé kontakty s vývojovými oddeleniami výrobcov kremačných zariadení prostredníctvom pravidelných osobných stretnutí a účasťou na prezentáciách, odborných výstavách a seminároch. Na týchto stretnutiach sa možno dozvedieť množstvo najčerstvejších informácií o pripravovaných metódach a spôsoboch kremácie. „Jednou z noviniek je aj patent švédskej spoločnosti Promessa Organic pod označením „Zelené pohreby“. V USA sa tento spôsob nazýva tiež „Návrat k prírode“. Metóda je založená na sublimačnom sušení mŕtvych tiel, teda sušení počas zmrazeného stavu, pomocou tekutého dusíka. Zvukové vibrácie ultrazvuku potom rozdrvia pozostatky na jemný prášok, ktorý možno v sypkom stave uložiť do schránky vyrobenej napr. z kukuričného škrobu, alebo iného rýchlo sa rozkladajúceho materiálu. Pôda rozloží rakvu a jej obsah počas šiestich mesiacov a stáva sa jej súčasťou."  Tento revolučný spôsob kremácie nepochybne môže prispieť k národným enviromentálnym aktivitám ochraňujúcich životné prostredie.

Na nasledujúcich stranách predstavujeme proces kremácie ilustrovaný fotodokumentáciou z jednotlivých krokov procesu kremácie.


 

Proces kremácie 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prípravná fáza procesu kremácie sa začína v Krematóriu  na adrese Košice Zelený dvor1, prevzatím telesných pozostatkov od pohrebnej služby odborne vyškoleným pracovníkom.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Každému zosnulému je v priebehu administratívno-technického prevzatia pridelené neopakovateľné číslo kremácie, ktoré ho identifikuje počas celého procesu. Pod týmto číslom sa taktiež zaeviduje do nášho informačného systému, čo vylučuje akékoľvek pochybenie alebo zámenu ostatkov.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Telesné pozostatky zosnulého v rakve sú okamžite po prevzatí umiestnené do chladiaceho zariadenia, kde budú uskladnené až  do doby kremácie.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Pred vložením rakvy s  pozostatkami do kremačného zariadenia sa musí do počítača vložiť  identifikačné číslo kremácie. Ide o veľmi dôležitý proces. V žiadnom prípade nie je možné zadať jedno číslo dvakrát. V prípade omylu sa totiž kremačná pec automaticky zablokuje a opätovné spustenie si vyžaduje špecializovaný zásah servisu od  dodávateľa zo  zahraničia.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Proces kremácie, vkladanie rakvy do kremačnej pece musí byť v zmysle zákona monitorované. U nás sa to deje prostredníctvom kamery a súbežne aj zhotovením digitálnej snímky.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Rozmery kremačnej komory umožňujú spopolňovanie maximálne jednej rakvy. Teplota v spaľovacej komore kolíše v rozmedzí od 800°C až 1200°C. Proces kremácie trvá približne od 80 do 100 minút.

Maximálne prípustné rozmery rakvy a hmotnosti zosnulého sú limitované:
Šírka rakvy: 75 cm
Výška: 80 cm
Dĺžka: 220 cm
Hmotnosť zosnulého: 140 kg

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

V prípade, ak obstarávateľ kremácie o to požiada umožníme mu účasť počas procesu kremácie. Blízka rodina tak dostáva možnosť posledný krát sa rozlúčiť so zosnulým a osobne monitorovať priebeh kremačného procesu.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Po ukončení kremácie a ochladení popola nasleduje jeho konečná úprava v priemyselnom mlyne, ktorý zabezpečí rovnomernú frakciu popola. Popol sa vzápätí umiestni do úradnej, kremačným číslom označenej urny, ktorá sa zapečatí a jej opätovné otvorenie nie je možné bez jej poškodenia.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Kremačná urna s hmotnosťou cca. 2-4 kg sa ešte označí identifikačným štítkom s údajmi, ktoré vyžaduje zákon o pohrebníctve.  .

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

V závere kremačného procesu sa urna uskladní, kde zotrvá až do prevzatia obstarávateľom kremácie, pohrebnou službou alebo sa zašle poštou na adresu podľa požiadavky obstarávateľa kremácie. Urna je pripravená na prevzatie zväčša najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia pozostatkov.

Výhody kremácie

  • Priestorové hľadisko – zohľadňuje výraznú až štvornásobnú úsporu plochy oproti tradičným hrobkám a tým aj úsporu plôch pre cintoríny. Urnový hrob zaberá plochu len okolo 1 m2 s možnosťou uloženia viacerých urien v jednom hrobe. Oproti tomu tradičná hrobka vyžaduje až 4 m2 plochy.
  • Etické hľadisko – zohľadňuje maximálny rešpekt a úctu k zosnulému a pozostalým.
  • Dynamika, flexibilita a mobilita – zohľadňuje operatívne možnosti nakladania s popolom zosnulého ihneď po kremácii. Možnosť okamžitej dostupnosti urny, jej pochovania, alebo uloženia kedykoľvek a na ktoromkoľvek pohrebisku podľa želania obstarávateľa kremácie. Možnosť bezproblémového premiestnenia urny v prípade, že sa obstarávateľ presťahuje na iné miesto a urnu si želá preniesť na iný cintorín, či iné miesto.
  • Sterilita a environmentálne hľadisko – zohľadňujú čistotu a sterilitu pri procese kremácie. Hrobové miesto - pôda, kde sa urna s popolom pochováva nie je kontaminované telesnými ostatkami.
  • Religiózne hľadisko – zohľadňuje cirkvou oficiálne uznávaný spôsob pochovávania zosnulých.
  • Cenové hľadisko – zohľadňuje nižšie náklady pre pohreb s možnosťou použitia lacnejších kremačných rakiev. Po kremácii nie je potrebné budovať drahú tradičnú hrobku v zemi. Ceny moderných a elegantných, žulových urnových hrobov sú dostupné širokej verejnosti.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...