Rekviem s.r.o.

pohrebné, cintorínske a kremačné služby

Spoločnosť Rekviem s.r.o. vznikla v roku 1994.  V tom istom roku na základe výsledkov výberového konania uzatvorila s mestom Košice nájomnú zmluvu na prevádzku Verejného cintorína, Krematória a cintorína sv. Rozálie.  Kontinuálne prevzala nástupníctvo po bývalých Technických službách mesta Košice (TSMK), ale s neporovnateľne vyššou odbornou úrovňou poskytovania služieb. Z TSMK prešlo do pracovného pomeru nového správcu cintorínov a Krematória Rekviem s.r.o. vyše 60 zamestnancov. Rekviem s.r.o. je z toho dôvodu najväčším a zároveň aj najstarším pohrebným ústavom v Košiciach. Otimalizáciou všetkých existujúcich prevádzok sa dosiahlo efektívnejšie fungovanie spoločnosti a primerane k tomu sa postupne upravil aj počet zamestnancov.

Mapa oddelení, prevádzok a činností:

1.     Vedenie spoločnosti

 • Riadiace oddelenie vedenia spoločnosti
 • Ekonomické oddelenie
 • Mzdové a personálne oddelenie

2.     Verejný cintorín

 • Oddelenie evidencie hrobových miest (nájomné zmluvy, objednávanie pohrebov, prepisy, nájomné)
 • Pohrebné služby (pohrebné obrady, prevoz zosnulých, pochovávanie)
 • Cintorínske služby (kopanie hrobov, exhumácie, príprava hrobových miest, starostlivosť o čistotu, údržbu a prevádzku cintorína)
 • Stavebné a kamenárske služby (výstavba hrobových miest, urnových hrobov a kolumbárií)
 • Kontrola objektu (vrátnici – asistenti prevádzkovateľa pohrebiska)

3.     Krematórium

 • Oddelenie evidencie hrobových miest (nájomné zmluvy, objednávanie pohrebov, prepisy, nájomné)
 • Pohrebné služby (pohrebné obrady, prevoz zosnulých, pochovávanie)
 • Kremačné služby (kremácia)
 • Cintorínske služby (údržba a prevádzka cintorína, príprava nových hrobových miest)

4.     Južný cintorín

 • Oddelenie evidencie hrobových miest (nájomné zmluvy, objednávanie pohrebov, prepisy, nájomné)
 • Stavebné a kamenárske služby (výstavba hrobových miest, urnových hrobov a kolumbárií)
 • Cintorínske služby (údržba a prevádzka cintorína)

V súčasnosti spoločnosť Rekviem s.r.o. zamestnáva niečo vyše 40 zamestnancov. Odborná príprava manažérov, informátorov, predajcov aj operátorov sa neustále zvyšuje a posúva ich profesionálnu úroveň. Rastu profesionálnej úrovne pomáha účasť na výmene skúseností so zahraničnými i domácimi partnermi. Tiež účasťou na zahraničných aj domácich výstavách zameraných na pohrebníctvo, pohrebiská - cintoríny, záhradníctvo, stavebnú činnosť, kamenárstvo, informačné technológie a mnohé iné oblasti. Strojový park sa neustále obnovuje a zdokonaľuje podľa potrieb aktuálnej doby a trendov.

Rekviem s.r.o. je jediný subjekt v Košiciach, ktorý reálne poskytuje komplexné pohrebné, cintorínske a kremačné služby prostredníctvom vlastných technologických zariadení a zamestnancov. Služby sú poskytované už tradične na najvyššej úrovni. Empatický, odborný, ústretový a profesionálny  prístup zamestnancov Rekviem s.r.o. oceňujú tisíce spokojných klientov. Rekviem s.r.o. neustále pracuje na sebazdokonaľovaní. Ustavičným zavádzaním rozličných noviniek do praxe je nespochybniteľným lídrom vo svojom segmente. Neúnavne uvádza do praxe nové trendy a formy v oblasti pohrebníctva, správy pohrebísk – cintorínov, prevádzky krematórií, stavebných činností na cintorínoch, kamenárskych prác a pod.. 

Rekviem s.r.o. poskytuje aj poradenskú činnosť súkromným, fyzickým aj právnickým osobám z oblasti pohrebných, cintorínskych a kremačných služieb na území celej Slovenskej republiky.

V roku 2010 sme založili nový cintorín v susedstve Verejného cintorína a nazvali sme ho Južný cintorín. V júni 2011 po necelom roku od zaobstarania pozemku bol zahájený predaj prvých urnových hrobov a okienok kolumbária. Ide o unikátny projekt, ktorý na Slovensku nemá obdoby. Je to nový a moderný cintorín, na ktorom sa do praxe uvádzajú najnovšie poznatky z oblasti pohrebných, cintorínskych a kremačných služieb, cintorínskej architektúry, stavieb, záhradníctva. Ďalšou novinkou je skupina bezplatných doplnkových služieb, ako je užívanie siete vodovodných studničiek, bezbariérových komunikácií, stojanov na bicykle, oddychové zóny s lavičkami, požičiavanie náradia na údržbu hrobových miest, ako sú napr. krhly, metličky, lopatky a nádoby na separovaný zber odpadu. Prevratnou novinkou je aj to, že už od júna 2011 sa návštevník Južného cintorína môže prostredníctvom mobilného telefónu s prístupom na internet  zorientovať priamo v teréne a nájsť hľadané hrobové miesto.

Ďalšie novinky hlavne v oblasti informačných technológií na cintoríne ale aj iných oblastí sa pripravujú a postupne uvádzajú do praxe.

Mottom spoločnosti Rekviem s.r.o. sú profesionalita, inovácie a spokojnosť klientov.

"Čo dáva zmysel životu, dáva
zmysel i smrti."

Obdobie spojené s odchodom blízkych ľudí na večnosť je vždy veľmi ťažké. My si to veľmi dobre uvedomujeme a práve preto sme tu pre Vás. Od roku 1994 poskytujeme komplexné pohrebné služby, zabezpečujeme kvetinovú výzdobu a tiež čistenie hrobov. Smrť je jedinou istotou v tomto živote a preto myslite aj na to, čo príde po tom. Zabezpečíme Vám miesto na jednom z cintorínov o ktoré sa staráme a zorganizujeme pohreb podľa vašich predstáv. Nenechávajte to na niekoho iného. Sme Rekviem, sme s Vami do konca a aj ďalej...

Založená v Košiciach roku 1994

Predmet živnosti

1. Prevádzkovanie verejných cintorínov a krematória

 • Južný cintorín so sídlom na Rastislavovej ulici č. 83/A, v Košiciach 

 • Verejný cintorín na Rastislavovej ulici č. 83, v Košiciach

 • Krematórium na Zelenom Dvore č. 1, v Košiciach

2. Pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
3. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
4. Prípravné práce k realizácii stavby
5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

Rozsah poskytovaných služieb na Slovensku

 • Prevádzkovanie krematórií
 • Kremácie
 • Prevádzkovanie cintorínov
 • Prenájom hrobových a urnových miest na pohrebisku, v kolumbáriu a v urnovom háji
 • Výkopy hrobov
 • Exhumácie
 • Úpravy hlinených hrobov
 • Pohrebné služby
 • Výroba a predaj vencov, kytíc, kvetov a kvetinovej výzdoby
 • Vykonanie pohrebného obradu a pochovanie
 • Výstavba a predaj kolumbárií, urnových hrobov a hrobiek a rôzneho hrobového príslušenstva
 • Maloobchodná činnosť v rámci Slovenska
 • Spolupracujeme s pohrebnou službou PAX a Kvetinárstvom Vence - Kytice - Kačmáry

Rozsah poskytovaných služieb v rámci EÚ, USA, Kanady a Ázie

 • Export a import vybraného tovaru pre a od obchodných partnerov a klientov z Európy, USA a Ázie
 • Pohrebné služby
 • Maloobchodná činnosť
 • Prevádzkovanie cintorínov a krematórií
 • Výroba a predaj vencov, kytíc, kvetov a kvetinovej výzdoby

Transparentný postup pri prevádzkovaní pohrebnej služby, cintorína a krematória.

V poslednom období sa v televízii Markíza objavili viaceré reportáže v súvislosti s neodborným postupom niektorých pohrebných služieb pred kremáciou. Spoločnosť Rekviem pohrebné, cintorínske a kremačné služby s.r.o. už niekoľkokrát v minulosti na svojej webovej stránke, v čakárni pre klientov na Verejnom cintoríne a každý rok počas sviatkov zosnulých na Verejnom cintoríne a Krematóriu verejne prezentovala spôsob, ako transparentne a správne postupovať pri kremácii a aké sú práva a povinnosti zúčastnených. Je nám strašne ľúto, že žiadna televízia, rozhlas ani noviny neprejavili záujem o spoluprácu pri objasňovaní tejto problematiky, aj napriek tomu, že sme niektorých redaktorov vyzvali na túto možnosť. Sme toho názoru, že prevencia je veľmi dôležitá a preto sme už v minulosti zvolili preventívny systém informovania verejnosti. Lepšia spolupráca s médiami, by určite pomohla pri informovaní verejnosti o tejto citlivej problematike a predišlo by sa mnohým nedorozumeniam. Na nasledujúcich riadkoch uvedieme adresy na linky, kde a kedy naša spoločnosť upozorňovala verejnosť na problematiku súvisiacu s kremáciami:

 1. Na našej internetovej stránke www.rekviem.sk, v časti Aktuality, pravidelne informujeme verejnosť o aktivitách a práci prevádzkovateľa pohrebiska a krematória.
 2. Ešte v roku 2010, keď začal platiť nový zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z., tak v čakárni pre klientov na Verejnom cintoríne v Košiciach sa začalo vysielanie non stop prezentácie o kremácii. Pozri: http://www.rekviem.sk/clanok/prezentacia-v-cakarni-spravy-verejneho-cintorina
 3. V rovnakom roku sme na našej internetovej stránke umiestnili vizualizáciu kremačného procesu zase s informáciou, že v praxi sa čoraz častejšie stretávame s požiadavkou od pozostalých rodín vidieť na vlastné oči vkladanie rakvy s ich zosnulým príbuzným do kremačnej pece. Klientov sme informovali, že zákon prikazuje monitorovanie procesu spopolňovania a povinnosť prevádzkovateľa Krematória, aby umožnil obstarávateľovi pohrebu zúčastniť sa kremácie. Pozri: http://www.rekviem.sk/clanok/vizualizacia-kremacneho-procesu
 4. Koncom roka 2010 pri spustení najnovšej kremačnej technológie do praxe sme na našej internetovej stránke znova verejne informovali verejnosť o výmene technológie a zaujímavostiach z oblasti kremácie. Pozri: http://www.rekviem.sk/clanok/spustenie-novej-kremacnej-pece-do-prevadzky
 5. Pred sviatkami zosnulých v roku 2011 sme vyvesili na našu stránku tlačovú informáciu o činnosti prevádzky cintorína.
 6. Počas sviatkov zosnulých v roku 2011 sme pokračovali v osvetovej činnosti a informovali verejnosť o problematike kremácie. Pozri: http://www.rekviem.sk/clanok/dusicky-2011
 7. Pre lepšiu informovanosť laickej verejnosti sme na našej internetovej stránke v roku 2012 podrobne a odborne predstavili problematiku exhumácie s fotografiami a podrobným popisom vykonávanej činnosti. Bola to tiež preventívne cielená aktivita zameraná na poskytnutie informácie pre verejnosť. Pozri: http://www.rekviem.sk/clanok/priebeh-exhumacie

 

Mgr. Karol Kačmáry – konateľ Rekviem s.r.o. a predseda predstavenstva o. z. Aliancia majiteľov a prevádzkovateľov pohrebísk a krematórií