Fotoreportáž dušičky 2011


Po pozitívnej skúsenosti z minulého roka sme zopakovali osvetovú činnosť pre verejnosť vo forme prezentácie prostredníctvom:

X Praktickej ukážky  z výstavby a prevádzky moderného cintorína na novom Južnom cintoríne
X Videovizualizácie na veľkoplošnej televízii
X Panelov s obrázkami z výstavby, víziou do budúcnosti, grafmi a porovnaniami výhod spopolnenia
X Rozdávaním informačných buletinov

 Opäť sme laickú verejnosť oboznamovali s prostredím cintorína a so všetkým, čo s tým súvisí. Často sme sa stretávali s rozličnými otázkami, z ktorých niektoré balansovali na hranici poloprávd a fám. Šéfka realizačného tímu Ing. Katka Kačmáryová mohla s pomocou odborne pripraveného personálu pravdivo odpovedať na tieto otázky  a vysvetľovať prípadné nejasnosti. Súčasne sme opäť odprezentovali výhody kremácie pred tradičným pochovaním. Súčasťou prezentácie bola aj praktická ukážka výstavby a prevádzky moderného cintorína, čo niektorí návštevníci trefne nazvali „Cintorínom tretieho tisícročia“. Zaujímavá bola aj ukážka ukladania urien do urnových hrobov v urnovom háji, pretože niektorí návštevníci až potom uverili, že tieto urnové hroby sú stavané až na 9 urien. Zvlášť ocenili čistotu a zjednodušenú údržbu takéhoto cintorína. Viacerým sa páčila hlavne lokalita a bezbariérový prístup do nového cintorína, ktorý je umiestnený bezprostredne pri obradnej sieni verejného cintorína a vedľa parkoviska na Rastislavovej ulici. 
Veríme, že sme touto osvetovou činnosťou prispeli k vyššej informovanosti verejnosti a pomohli návštevníkom cintorína vo vyjasnení chúlostivých otázok. Po pozitívnych skúsenostiach chystáme podobnú akciu aj na budúci rok.
Mgr. Karol Kačmáry – konateľ 

Prázdny