Spravujeme tieto cintoríny:

 

Nová kremačná pec

Demontáž kremačnej pece JKP 3:
Kremačná linka s typovým označením JKP 3 slúžila od roku 1980 na spopolňovanie ľudských pozostatkov až do roku 1999, kedy bola do prevádzky spustená kremačná linka Tabo. Do roku 2009 bola v stave studenej zálohy. Túto zastaralú technológiu bolo nutné demontovať a namiesto nej sa postavila najnovšia IV generácia kremačnej pece EW.

Ošetrenie a konzervácia základov kremačnej pece a dymovodu:
Pred osadením novej technológie bolo nutné ošetriť a konzervovať základy špeciálnymi technologickými postupmi, na ktoré sa použili špeciálne betónové zmesi na báze bazaltu. Tento druh betónu sa na Slovensku nevyrába a preto sme ho museli v relatívne veľkých množstvách dovážať zo zahraničia. Bežná betónová zmes by nevydržala prevádzkové teploty novej pece a betón, by sa v krátkom čase rozpadol a s ním aj celá pec. Výplň dutín v základoch pozostáva z viacerých druhov žiaruvzdorných tehál s rozličným stupňom odolnosti.  

Zhotovenie debnenia, pred betonážou:
Žiarom a prevádzkou unavené a poškodené časti základov sa musia po konzervačnom ošetrení opraviť a doplniť chýbajúcu hmotu na pôvodný rozmer.

Odstraňovanie debnenia po konzervačných zásahoch a betonáži poškodených stien:
Po betonáži sa odstránilo debnenie. Na hladkej ploche stien základov je vidieť vysokú kvalitu odvedenej práce na dobre zhutnenom bazaltovom betóne.

Výmurovka:
V tejto fáze prác sa na výmurovku kremačnej pece izoláciu dymovodov použili špeciálne žiaruvzdorné tehly, ktorých stupeň tepelnej odolnosti je aj farebne rozlíšená.

Oceľový skelet kremačnej pece a riadiace prvky:
Po vymurovaní podzemnej časti kremačnej pece sa montuje oceľový skelet pece so vstavanou riadiacou elektronikou. Počítačová zostava na rozdiel od iných výrobcov je umiestnená mimo pece z dôvodu tepelnej ochrany procesora.

Pohľad na spaľovaciu komoru kremačnej pece z prednej časti :
Týmto otvorom sa do hotovej kremačnej pece budú vkladať rakvy. Podľa jej rozmerov je evidentné, že do otvoru sa môže vložiť iba jedna jediná rakva. Veľa klientov si totiž myslí, že sa naraz spopolňuje viac rakiev a popol sa následne zmieša. Tento názor je nesprávny a nedá sa ani uskutočniť. Po kremácii sa totiž popol musí vyhrabať do špeciálne upravenej nádoby, v ktorej chladne a následne sa melie. 

Pohľad na dotykovú obrazovku počítača:
Kremačná pec IV generácie EW sa obsluhuje externým počítačom, ktorý je umiestnený mimo pece. Pri zadávaní pokynov sa musí veľmi starostlivo zadať číslo kremácie a v žiadnom prípade sa nesmie opakovať už použité číslo. V prípade omylu, by sa totiž kremačná pec zablokovala a jej reštart a opätovné spustenie môže uskutočniť len výrobca pece, ktorý na tento úkon musí osobne pricestovať zo zahraničia. Tento špás nás môže vyjsť príliš draho. Napriek všetkému je blokovanie už použitých kremačných čísel veľmi dobrým kontrolným a ochranným prvkom tejto technológie proti zneužitiu a omylu.

Definitívne ukončenie prác:
Po ôsmych náročných týždňoch ako pre dodávateľa, tak aj pre prevádzkovateľa Krematória sa práce na výmene kremačnej linky ukončili veľmi úspešnou skúšobnou prevádzkou a kontrolou exhalátov vo vypúšťaných spalinách. Na naše veľké prekvapenie sa niektoré hodnoty exhalátov pre ich minimálnu prítomnosť vo vypúšťaných spalinách nedali namerať. Ovládanie a riadenie procesov cez dotykovú obrazovku počítača chráni kremačnú pec, vypúšťané splodiny, prispieva k etike spopolňovania a významne pomáha obsluhe zariadenia. V popredí je zavážacie zariadenie, ktoré slúži na manipuláciu s rakvou pri jej vkladaní do kremačnej pece a na ochranu paliča pred sálajúcim žiarením a teplom. Teplota vo vnútri spaľovacej komory dosahuje počas prevádzky od 600°C do 1200°C v závislosti od zvoleného programu, ktorých je 5. Procesor vyráta optimálne nastavenie elektronických ovládačov procesu spopolnenia, ktorý závisí od váhy rakvy so zosnulým. Platí tu bezpečnostná zásada: čím nižšia váha, tým vyššia štartovacia teplota a naopak.

Od decembra 2009 sú k dispozícii zase dve  kremačné linky:
Krematórium v Košiciach bolo pôvodne projektované na prevádzku 2 kremačných liniek. Aj keď sa počet spopolnení za 20 rokov existencie krematória ani zďaleka nepriblížil k hranici projektovanej kapacity, sme radi, že sa pôvodný zámer dodržal. Počas prípadných opráv niektorej z kremačných pecí sme schopní pracovať bez prerušenia kremácií. Z ekonomického hľadiska sa hospodárnosť prevádzky kremačných pecí posudzuje na základe počtu kremácií za 1 rok. Rentabilitu prevádzky a optimálne podmienky s ohľadom na životnosť a opotrebovanie kremačnej pece možno očakávať najkôr pri dosiahnutí 2000 a viac kremácií ročne. Táto hranica je však v regióne Východného Slovenska dlhodobo nedosiahnuteľná.  

späť